Stamm: Acta 3695 Streptomyces sp.
Habitat: rhizosphere, Frazer's Hill, Malysia

Back to the Photo Gallery