Stamm: Streptomyces AcH 506
Habitat: rhizosphere; Haigerloch, Germany

Back to the Photo Gallery