Stamm: Streptomyces sp. AcH 505
Habitat: rhizosphere; Haigerloch, Germany

Back to the Photo Gallery