Stamm: Streptomyces sp. AcH 504
Habitat: rhizosphere; Haigerloch, Germany

Back to the Photo Gallery